Vedtægt for den selvejende institution ”Stationen” i Viborg Kommune

§ 1 Navn, organisation og hjemsted

Stationen er en selvejende institution. Et borgerhus med hjemsted i Viborg Kommune. De fysiske rammer stilles til rådighed af Viborg Kommune i henhold til nærmere aftale herom.

§ 2 Formål

 1. Huset skal kunne benyttes af alle borgere i Viborg Kommune.
 2. Huset skal kunne tilbyde fleksible rammer til at udøve spontane aktiviteter og dyrke mere specifikke interesser og fællesskaber af almen kulturel karakter.
 3. Huset skal indeholde fælles basis funktioner og faciliteter, herunder café, mødelokaler, værksteder, mødesal og udendørsarealer.
 4. Huset skal på sigt kunne tilbyde rammer for relevante, ikke kommercielle, rådgivnings- og vejledningsfunktioner

§ 3 Styring, beslutninger og kompetence

Bestyrelsen

 1. Institutionens daglige drift varetages af bestyrelsen i samarbejde med den daglige leder
 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Ældrerådet, Ungdomsrådet udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem. Kulturudvalget udpeger 2 medlemmer. Repræsentanterne for Kulturudvalget vælges for den kommunale valgperiode. Ældrerådets repræsentant vælges ligeledes for den kommunale valgperiode. For Ungdomsrådets repræsentant er valgperioden 2 år. På den årlige generalforsamling vælges de 3 resterende medlemmer for en 2-årig periode samt 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode. Desuden tilforordnes en repræsentant for Kulturforvaltningen bestyrelsen (uden stemmeret).
 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens personale. Ansættelse og afskedigelse af den daglige leder skal godkendes af Kulturudvalget.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand samt næstformand og udarbejder selv sin forretningsorden. Der afholdes minimum et bestyrelsesmøde pr. kvartal, og i øvrigt efter behov. Mindst 4 af bestyrelsens medlemmer kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 6. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol. Protokollen underskrives af bestyrelsen.

Generalforsamlingen

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i den lokale dagspresse senest en måned før dens afholdelse.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden for bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelse.
 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af det af bestyrelsen udarbejdede regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget for det følgende år til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (se § 3 stk. 2). Valgperioden er på 2 år.
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. I tilfælde af forfald blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder suppleanterne i den rækkefølge, som deres stemmetal ved valget tilsiger.
  9. Eventuelt
 4. Alle afgørelser – med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om institutionens opløsning – træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte.
 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af de på generalforsamlingens fremmødte fremsætter begæring herom. Annoncering med dagsorden skal ske mindst 2 uger før mødets afholdelse.

§ 4 Ledelse

Den daglige leder har ansvaret for institutionens drift og økonomi overfor bestyrelsen, inden for de budgetter og rammer der er udstukket af Viborg Byråd.
Den daglige leder er sekretær for bestyrelsen.

§ 5 Drift

Huset drives i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser om drift af egne eller lejede •lokaler samt i henhold til regler fastsat af Kulturudvalget og Byrådet i Viborg Kommune.

§ 6 Hæftelse

Institutionen er selvejende, således at institutionens formue ikke individuelt tilhører nogen person eller forening, heller ikke i tilfælde af institutionens opløsning. Ved opløsning anvendes eventuel formue i henhold til vedtægtens § 11.
For institutionens forpligtelser hæfter kun institutionens formue, hvorimod der ikke påhviler enkeltpersoner eller bestyrelse nogen personlig eller solidarisk hæftelse for institutionens forpligtelser.
Optagelse af lån kan kun finde sted efter godkendelse af Kulturudvalget og Byrådet i Viborg Kommune.

§ 7 Tegningsret

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand sammen med ”Stationens” daglige leder. I tilfælde af disses forfald kan tegningsretten, af bestyrelsen, uddelegeres til 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Regnskab

Institutionens regnskab følger kalenderåret.
Årsregnskabet revideres af Viborg Kommunes revision.
Det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Efter generalforsamlingens godkendelse fremsendes regnskabet til orientering og budgetforslaget for det følgende år, senest ved udgangen af april måned, til Viborg kommunes godkendelse.

§ 9 Støtteforening

Der kan oprettes en støtteforening med tilknytning til institutionen.

§ 10 Vedtægt

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun finde sted på en generalforsamling, eller ved beslutning truffet af Viborg Byråd.
Beslutning om vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget.
Vedtægt samt vedtægtsændring skal godkendes af Viborg Byråd.