Retningslinjer for Den selvejende institution Borgerhuset Stationen med hjemsted i Viborg Kommune

-Retningslinjerne supplerer ”Vedtægt for Stationen”, godkendt af Viborg Byråd.

Aktiviteter

Husets aktiviteter er brugerstyrede, og skal tjene et alment fællesskabs- og kulturelt formål. Der kan således ikke afholdes private fester, receptioner eller selskaber i Borgerhuset Stationen.
Husets aktiviteter må ikke stride mod Viborg Kommunes grundlæggende værdier eller på anden måde være stødende. Husets daglige leder samt bestyrelsen afgør, om en given aktivitet falder uden for rammen af husets formål.
I tvivlstilfælde er Viborg kommunes Kulturudvalg myndighed.

Bygningsdrift

Der påhviler den selvejende institution drift og indvendig vedligeholdelse af ejendommen.
Den udvendige vedligeholdelse forestås af Viborg Kommune.

Brug af lokaler

Lokalerne er for alle borgere i Viborg Kommune og ingen kan have fast adresse i Borgerhuset Stationen, ligesom brugerne ikke kan have fast depot o. lign. huset.
Planlagte møder udløser gebyrbetaling for brug af lokalerne. Borgerhuset Stationens ”festsal” prissættes på linje med tilsvarende lokaler i området.
For brug af særlige faciliteter/udstyr opkræves gebyr.
Gebyrerne fastsættes af Kulturudvalget. Gebyrpolitik og brug af husets faciliteter må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til øvrige udbydere.

Andet

Lønaftaler for Stationens ledelse godkendes af Kulturforvaltningen.

Godkendt af Viborg Byråd den 30. oktober 2007.

Cafedrift

Borgerhuset Stationens café kan drives af Borgerhuset Stationen selv eller ved offentlig udbud, efter Kulturudvalgets godkendelse.

Uanset driftsformen, skal caféen drives på markedsvilkår, og må ikke være konkurrenceforvridende i forhold til øvrige udbydere.